HSK:n säännöt

YHDISTYS JA SEN TARKOITUS

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Helsingin Luistinklubi ry ja ruotsiksi Helsingfors Skridskoklubb r.f. Yhdistyksestä käytetään epävirallista lyhennettä HSK.

2 § Kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

3 § Kieli

Seura on virallisesti suomen- ja ruotsinkielinen.

4 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoitus on edistää taitoluistelua ja muuta jääurheilua sekä taitorullaluistelua harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla.

5 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
– antaa jäsenilleen mahdollisuuden monipuoliseen harrastus- ja kilpailutoimintaan
– kouluttaa jäseniään taitoluistelussa ja muissa valitsemissaan jääurheilulajeissa
– järjestää jääurheiluun liittyviä kilpailuja, näytöksiä ja muita tilaisuuksia
– kouluttaa jäseniään toimimaan seuran tarkoitusta tukevassa valmennus- ja tuomaritoiminnassa
– välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta jääurheiluun liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita
– harjoittaa julkaisutoimintaa
– tukee urheilijoita stipendein ja apurahoin
– vaikuttaa yhteiskunnallisesti taitoluistelu- ja muissa valitsemissaan jääurheilulajeissa sekä yleisesti liikuntapolitiikkaan
– omistaa tai hallitsee toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
– perustaa rahastoja
– perustaa tarvittaessa kannatusyhdistyksiä ja säätiöitä ja luovuttaa omaisuutta näihin
– hankkia varoja toimeenpanemalla asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tukemiseksi
– toimii muutenkin tarkoituksensa tukemiseksi

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Taitoluisteluliittoon. Muihin yhteisöihin liittymisestä päättää seuran kokous.

SEURAN JÄSENYYS

6 § Jäsenet

Seuran jäseniä ovat:
– varsinaiset jäsenet
– kunniajäsenet
– kannattajajäsenet

7 § Varsinaiset jäsenet

Seuran varsinaisia jäseniä ovat:
1. seuran ohjattuun luistelutoimintaan osallistuvat hallituksen hyväksymät henkilöt
2. hallituksen hyväksymät muut henkilöt
Varsinaisia jäseniä sitovat seuran toiminnan perusteet, seuran säännöt ja päätökset.

8 § Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

9 § Kannattajajäsenet

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla kulloinkin voimassa olevan kannattajajäsenmaksun.

10 § Jäsenen eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan luistelukauden loppuun asti, ellei hallitus toisin päätä.

11 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka
– toimii seuran sääntöjen ja tarkoitusperien vastaisesti
– laiminlyö 12 §:n mukaisen jäsenmaksunsa maksamisen
– laiminlyö 15 §:n mukaisen ohjatun liikuntatoiminnan maksujen maksamisen
– syyllistyy 16 §:n mukaiseen epäurheilijamaiseen käytökseen
– rikkoo seuran kokouksen taikka hallituksen päätöksiä tai lakeja
– vahingoittaa seuran mainetta.

Erotettavaa henkilöä on kuultava erottamispäätöksestä, paitsi silloin kun erottamisen syynä on jäsenmaksujen laiminlyönti. Hallituksen on annettava perusteltu erottamispäätös kirjallisesti.
Seuran jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedot erottamispäätöksestä.

12 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymismaksujen ja toimintakausittain perittävien jäsenmaksujen sekä kannattajajäseniltä perittävien kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous.
Kunniajäseniltä ei peritä erillistä jäsenmaksua.

HARJOITUS- JA KILPAILUTOIMINTA

13 § Osallistuminen kilpailuihin

Seuraa kilpailuissa edustavan, Suomen Taitoluisteluliiton kilpailulisenssin lunastaneen seuran varsinaisen jäsenen on saatava hallitukselta lupa osallistua taitoluistelukilpailuihin, -näytöksiin tai valmennustoimintaan muualla kuin omassa seurassa tai osallistua seuran jäsenenä seuran ulkopuoliseen toimintaan.

14 § Kurinpitomääräykset

Seuran hallitus voi
– antaa seuran jäsenelle huomautuksen
– antaa seuran jäsenelle varoituksen
– määrätä seuran jäsenelle kilpailukiellon joko toistaiseksi tai määräajaksi
– määrätä seuran jäsenelle harjoittelu- ja kilpailukiellon joko toistaiseksi tai määräajaksi
– erottaa seuran jäsenen näiden sääntöjen 11 §:n mukaisesti
– määrätä seuran jäsenelle muun mahdollisen rangaistuksen, joka seuran tulee seuraa sitovien sääntöjen nojalla langettaa näiden sääntöjen 16 §:n mukaisesta epäurheilijamaisesta käytöksestä

Eri kurinpitoseuraamuksia voidaan määrätä samanaikaisesti.

Kurinpitotoimen kohteena olevaa jäsentä on kuultava ennen seuraamuksen määräämistä, paitsi jos kyseessä on 12 §:n mukaisen jäsenmaksun laiminlyönti.
Hallituksen on annettava seuraamusta koskeva päätös tiedoksi perusteluineen kirjallisesti tai sähköpostilla, johon on saatava vastaanottajan kuittaus.

15 § Ohjatun liikuntatoiminnan maksut

Ohjatusta liikuntatoimesta perittävistä maksuista päättää hallitus.

Maksujen laiminlyönnin perusteella seuran hallitus voi
– määrätä seuran jäsenelle harjoittelu- ja kilpailukiellon toistaiseksi
– erottaa seuran jäsenen näiden sääntöjen 11 §:n mukaisesti

Seuraamus voidaan määrätä, jos erääntyneitä maksuja on kaksi tai useampia. Toistaiseksi voimassa ollut kielto päättyy, kun erääntyneet maksut on maksettu tai niitä koskeva maksusuunnitelma on hyväksytty.

14 §:n kurinpitotoimien kohteena olevan jäsenen on seuraamuksesta huolimatta maksettava seuraamusaikana erääntyvät ohjatun luistelutoiminnan maksut.

16 § Epäurheilijamainen käytös

Seuran jäsenen tulee sitoutua olemaan syyllistymättä dopingrikkomukseen, urheilulle vieraiden aineiden käyttöön, urheiluhuijaukseen, lahjontaan, vedonlyöntiin omasta kilpailusta taikka muuhun epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen siten kuin kulloinkin voimassa olevat, lajiliiton määrittelemät säännöt edellyttävät.

Epäurheilijamaisen käytöksen perusteella seuran hallitus voi määrätä 14 §:ssä määritellyn seuraamuksen. Harjoittelu- ja kilpailukiellot voivat seuran päätöksellä kestää enintään kaksi kuukautta, kuitenkin törkeissä ja toistuvissa tapauksissa enintään kuusi kuukautta.

Seuran valmentajalla on oikeus välittömästi poistaa urheilija harjoituksista ja kilpailuista, jos on perusteltu syy epäillä, että urheilija on vaaraksi itselleen tai muille esimerkiksi päihteiden käytön johdosta. Tapahtuneesta tulee raportoida hallituksen puheenjohtajalle.

Seuran jäsen on velvollinen korvaamaan epäurheilijamaisesta käytöksestä seuralle aiheuttamansa vahingon.

17 § Valitusoikeus

13 §:n mukaisista urheilua koskevista hallituksen päätöksistä samoin kuin 14 §:n mukaisista kurinpitotoimista urheilija voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, paitsi jos päätös perustuu 12 §:n mukaiseen jäsenmaksun tai 15 §:n mukaisen ohjatun liikuntatoimen maksujen laiminlyöntiin eikä kyseessä ole kilpailukielto.

Valitus urheilun oikeusturvalautakuntaan on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun urheilija on saanut tiedon kurinpitopäätöksestä.

Määrätty kurinpitotoimi, lukuun ottamatta seurasta erottamista, pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun oikeusturvalautakunnalle.

SEURAN HALLITUS

18 § Hallituksen tehtävät

Seuran asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
– toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset asiat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
– suunnitella, kehittää ja johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja seuran kokouksen asettamien tavoitteiden mukaisesti tasapuolisesti seuran eri luistelumuodot huomioon ottaen
– vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan
– vastata sisäisestä ja seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
– hyväksyy ja erottaa seuran jäsenet sekä pitää niistä jäsenluetteloa
– vastata seuran taloudenhoidosta
– määrätä toimintaan liittyvistä muista kuin jäsenmaksuista
– vastata seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta
– päättää seuran jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimista
– hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä tehdä tarvittaessa ehdotus varsinaiselle kokoukselle kunniajäseneksi kutsumisesta
– palkata sekä erottaa seuran toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
– päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja tehdä esitys muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta
– laatia vuosittain seuran tilinpäätös sekä talousarvioehdotus seuraavaksi tilikaudeksi

19 § Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi ja varajäsenet yhdeksi toimintakaudeksi. Hallitukseen voidaan valita vain seuran täysi-ikäisiä jäseniä. Hallitus ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on kaksi vuosittain erovuorossa.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan vuorovuosin. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, astuu toinen varajäsen hänen sijalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

20 § Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi varsinaista jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, henkilövaaleissa asian ratkaisee kuitenkin arpa.

Hallituksen päätösten on oltava yksimielisiä, kun kyse on seuran omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

21 § Nimenkirjoitus

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. Hallitus voi lisäksi määrätä erikseen nimetyn henkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

22 § Tili- ja toimintakausi

Seuran tili- ja toimintakausi on 1.4. – 31.3., joka jakautuu kahdeksi luistelukaudeksi: syys- ja kevätkaudeksi.

23 § Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen seuran vuosikokousta.

SEURAN KOKOUKSET

24 § Seuran kokoukset

Seuran kokouksia ovat
– vuosikokous
– muut seuran kokoukset

Seuran kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Kokouskutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet edellä mainitun esityksen.
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokoukseen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään seitsemän päivää kokouskutsun julkaisemisesta.

25 § Kokouskutsu

Kutsu seuran kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista päivää ennen kokousta suomen- ja ruotsinkielisenä seuran verkkosivuilla. Jos kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä tulee olla maininta kokouskutsussa.

Jos kokoukseen vaaditaan ennakkoilmoittautumista, kokouskutsu tulee julkaista vähintään seitsemän päivää ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

26 § Ääni- ja puheoikeus

Seuran kokouksessa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.
Seuran kokoukseen voi osallistua hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Asiamiehen välityksellä voi käyttää äänioikeuttaan seuran kokouksessa, ei kuitenkaan tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Asiamiehen on esitettävä kokoukselle kirjallinen valtakirja. Kokouksessa läsnä olevalla ei kuitenkaan voi olla edustettuna valtakirjalla enempää kuin kaksi ääntä.

Kannattajajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Seuran hallitus voi kokouskutsussa edellyttää ennakkoilmoittautumista kokoukseen. Tällöin jäsenelle, joka ei ole ilmoittautunut ennakkoon kokoukseen, voidaan kokouksen päätöksellä antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus mutta ei äänioikeutta.

27 § Päätöksenteko

Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin määrätä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaadittaessa vaalit suoritetaan kaikissa kokouksissa suljettuja lippuja käyttämällä.
Kannattajajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa.

28 § Vuosikokouksen ajankohta

Seuran vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta syyskuun loppuun mennessä.

29 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri
– valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
– todetaan läsnäolijat, heidän äänioikeutensa ja annetut valtakirjat
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
– päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
– päätetään tilikauden tuloksen käytöstä
– päätetään liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
– vahvistetaan hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
– valitaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisen tilalle
– valitaan kaksi hallituksen varsinaista jäsentä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuorossa olevien tilalle
– valitaan kaksi hallituksen varajäsentä
– valitaan tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja, mikäli tilintarkastajaksi ei valita tilintarkastusyhteisöä, myös varatilintarkastaja
– määrätään tilintarkastajan palkkiot
– käsitellään hallituksen ja jäsenten 24 §:n mukaisesti esittämät muut asiat

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

30 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

SEURAN OMAISUUDEN LUOVUTTAMINEN SÄÄTIÖÖN

31 § Seuran omaisuuden luovuttaminen säätiöön

Seura voi luovuttaa omaisuuttaan perustettavaan tai rekisteröityyn tukisäätiöön, jonka tarkoituksena on seuran ja seuran tarkoituksen mukaisen toiminnan tukeminen taloudellisesti.
Jos säätiöön luovutettava omaisuus perustuu lahjoitukseen tai testamenttiin, säätiön perustamisessa on noudatettava säädekirjan tai testamentin säännöksiä.
Seuran muun omaisuuden luovuttamisesta perustettavaan säätiöön päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on omaisuuden luovuttamispäätöksen saatava vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava tällaisesta luovuttamisesta.
Perustettavan säätiön säännöt hyväksyy seuran kokous. Säätiön sääntöjä koskevan päätöksen on saatava vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.
Mikäli seura on perustanut edellä mainitun säätiön, voi seuran hallitus, seuran toiminnan vaatimaa käyttöpääomaa vaarantamatta, luovuttaa tilinpäätöksen mukaisen ylijäämän tai osan siitä säätiölle, kuitenkin enintään 100.000 euroa tilikautta kohden ja enintään 4/5 ylijäämästä.
Seuran kokous voi tietyn tilikauden osalta päättää asiasta toisin.

SEURAN PURKAMINEN

32 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on purkamispäätöksen saatava vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin taitoluistelua edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

33 § Jäsenoikeuksien siirtyminen

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

34 § Sääntöjen muuttamista seuraava tili- ja toimintakausi

Sääntömuutoksen takia seuran 1.7.2021 alkava tili- ja toimintakausi on 1.7.2021 – 31.3.2022.