Turvallisuussuunnitelma

Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry

Päivitetty vuodelle 2022

 1. Turvallisuussuunnitelman tavoite

Suunnitelman tavoitteena on häiriön tai onnettomuuden jälkeen saada seuran toiminta mahdollisimman pian jatkumaan normaalilla tavalla siinä muodossa kuin se oli ennen tapahtumaa. Suunnitelman tavoitteena on pyrkiä ennalta ehkäisemään ei-toivottuja tapauksia ja antaa ohjeita näiden tapausten sattuessa.

 1. Turvallisuusorganisaatio

Hallitus vastaa siitä, että seuralla on turvallisuussuunnitelma, ja määrittää hyväksyttävän

turvallisuustason sekä hyväksyy turvallisuussuunnitelman. Harrastuspaikkojen turvallisuudesta ja kunnosta vastaa ko. tilan omistaja, vuokralainen tai vastaavataho. Seuran toimihenkilöiden tulee tarvittaessa huomauttaa tilojen epäkohdista tilojen omistajalle tai haltijalle. Luistelijoiden turvallisuudesta tuntien aikana vastaa ohjaaja / valmentaja / vastuuhenkilö, joka on vastuussa ensiapulaukusta ja mahdollisesta ensiavusta, sekä kilpa-, että harjoituspaikkojen turvallisuudesta.

 1. Turvallisuusuhka

Vakavan häiriön, tulipalon tai kaasu- ja myrkkyvaaratilanteessa on varmistettava aina ensin ihmisten turvallisuus esim. evakuoimalla ihmiset ko. paikan omalle kokoontumispaikalle. Kun ihmiset ovat turvassa ja apu hälytetty, on pyrittävä poistamaan mahdollinen uhkatekijä ja minimoimaan mahdollinen vahinko.

Toimenpiteet turvallisuusuhan sattuessa:

 • tee nopea tilannearvio
 • tarkista loukkaantuneet
 • hälytä apua, yleinen hätänumero 112
 • käynnistä mahdollinen evakuointi
 • pysy rauhallisena ja esiinny selkeästi

Toimenpiteet tulipalon sattuessa:

 • ole rauhallinen
 • yritä sammuttaa palo mahdollisilla apuvälineillä
 • hälytä pelastuslaitos, yleinen hätänumero 112
 • varmista, ettei paloalueelle ole jäänyt ihmisiä
 • sulje ovet ja ikkunat
 • poistu tilasta
 • varoita lähiympäristöä palosta
 • opasta pelastuslaitos paikalle.
 • Jos kyseessä on mahdollinen pommiuhka, on tila heti evakuoitava ja hälytettävä viranomaiset paikalle.

Tapaturmat ja sairaudet:

Harjoitustilanteissa on aina oltava mukana ensiapulaukku, josta löytyy myös luistelijoiden huoltajien yhteystiedot. Jos tapaturma vaatii välittömästi sairaala/lääkärihoitoa eikä luistelijan vanhempia ole paikalla, valmentaja, huoltaja tai muu aikuinen lähtee saattamaan luistelijaa. Jos valmennettavan ryhmän kanssa ei jää toista valmentajaa tai huoltajaa, ryhmän harjoitukset keskeytetään. Lääkärinhoitoa tarvitsevista tapaturmista tulee tiedottaa hallitukselle.

Kaikissa harjoituksissa ja kilpailuissa tulee ensiapulaukku aina olla mukana. Ensiapulaukusta vastaa yksinluistelijoiden puolella valmentajat, muodostelman puolella siihen valtuutettu luistelija ja luistelukoulun puolella luistelukouluvastaava.

Vanhemmat ovat vastuussa siitä, että lapset ovat harjoituksissa ja leireillä aina harjoituskunnossa. Vanhempien vastuulla on tiedottaa valmentajille luistelijan voimakkaista allergioista ja muista mahdollisista sairauksista. Yhteisillä leireillä yleinen siisteys on tärkeää ja luistelijoiden tulee pestä kätensä riittävän usein ja huolehtia juomapullonsa puhtaudesta. Varsinkin kesällä on tärkeää, että luistelija juo riittävästi nestettä päivän aikana.

Valmentajat merkitsevät listoihinsa harjoituksiin saapuvat luistelijat. Turvallisuusuhan sattuessa on tärkeää tietää paikalla olleiden nimet, jotka voi myös tarvittaessa antaa pelastushenkilöstölle.

Toiminta tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa:

 • tee nopea tilannearvio ja selvitä mitä on tapahtunut
 • onko potilas tajuissaan ja hereillä, hengittääkö hän, toimiiko sydän
 • elvytys aloitettava heti ja vasta sitten tehdään hälytys
 • käynnistä potilaan ensiapu (pienet vammat hoidetaan paikalla)
 • hälytä apua
 • pääkolhun tai luuvamman saaneen lapsen siirtelyä ja liikuttelua tulee välttää ennen ensiapuhenkilöstön saapumista
 • ota ensiapulaukku käyttöön ja pyydä apua mahdolliselta ensiaputaitoiselta
 1. Tapahtumat, joissa suunnitelmaa noudatetaan

Kilpailut

Seuralla on vastuu järjestämiensä kilpailujen turvallisuudesta. Seuran järjestämien yleisten tilaisuuksien esim. näytökset järjestyksenvalvojien ja ensiapuhenkilöstön lukumäärän määrää viranomaiset tapahtuman koon mukaan. Kilpailuorganisaatiossa on nimetty turva-asioista vastaava henkilö, jonka tehtävänä on selvittää kunkin hallin turvallisuusohjeet ja seuran velvollisuudet. Turva-asioista vastaavan on tarvittaessa informoitava muita kilpailuorganisaatioon kuuluvia henkilöitä turvallisuuteen liittyvistä asioista. Ulkopuoliset kilpailut ovat järjestävän seuran vastuulla. Kun ulkopuolisiin kilpailuihin lähtee suurempi ryhmä, tulee valmentajien lisäksi mukana olla tarpeellinen määrä aikuisia ns. huoltohenkilöitä.

Harjoitukset

Harjoituksissa noudatetaan ko. olevan tilan omia turvallisuussääntöjä ja toimintaohjeita.

Liikuntatilojen varauloskäytävät ja toimintaohjeet poikkeustilassa tulee selvittää syyskauden alussa ensimmäisten harjoitusten yhteydessä. Valmentajat varmistavat, että käytettävät laitteet ovat kunnossa ja turvallisia, ja antavat ohjeet niiden käytöstä. Valmentajien antamia ohjeita tulee luistelijan noudattaa tapaturman välttämiseksi. Valmentajien tulee käydä luistelijoiden kanssa ennen kauden alkua läpi yhteiset säännöt, joita kaikkien tulee noudattaa.

Leirit yms.

Seura on laatinut turvallisuussäännöt, joihin lasten ja vanhempien tulee kirjallisesti sitoutua ennen leirin alkua. Ennen leiriä tarkistetaan, edellyttääkö leiripaikka jotain erityistä tarkennusta sääntöihin. Harjoituksissa noudatetaan edellä mainittuja harjoitusten turvallisuussääntöjä ja turvallisuusohjeita. Leireille ei saa ottaa mukaan alkoholia tai muita päihteitä, tulentekovälineitä, teräaseita tai muita tavaroita, joilla voi vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden. Valmentajat huolehtivat siitä, että leirille lähtijöillä on käytettävissä voimassaoleva valmentajien laatima leiriohje.

Matka tapahtumiin ja leireille

Kun ryhmä lähtee matkalle yhdessä, on seuran ja ryhmän tehtävä pyrkiä varmistamaan turvallinen liikkuminen. Pyri aina huolehtimaan, että kuljettaja ja ajoneuvo ovat kunnossa. Matkaan tulee varata myös riittävästi aikaa huomioiden näin huonon ajokelin ja ruuhkan.

Kilpailumatkoista on laadittu oma erillinen ohje.

Majoittuminen

Kun ryhmä on matkoilla ja yöpyy yhdessä, on turvallinen majoittuminen tärkeää. Kun käytetään yleisiä majoituspalveluja, on niillä vastuu turvallisuudesta. Kun majoitutaan tiloihin, joita ei ole suunniteltu yöpymiseen, tulee joukkueen ottaa mukaan toimiva palovaroitin sekä taskulamppu. Majoituspaikan varauloskäytävien sijainti tulee yhdessä selvittää ja harjoitella vähintään kerran poistumista niiden kautta.

Hälytyksen anto viranomaisille:

 • Soita 112
 • Kerro nimesi
 • mistä soitat
 • miksi soitat
 • järjestä opastus tapahtumapaikalle
 • älä sulje puhelinta, ennen kuin olet saanut luvan
 1. Yhteystiedot

Vastuu turvallisuustiedottamisesta on seuran puheenjohtajalla tai siihen puheenjohtajan erikseen nimeämällä henkilöllä.

HSK:n hallitus