KOKOUSKUTSU

HSK:n syyskokous pidetään maanantaina 26.10.2020 klo 19.00 alkaen Pirkkolan
uimahallin kokoustilassa .
Osoite: Pirkkolan Metsätie 6, 00630 Helsinki

Huom! Kokoontumisrajoitusten ja turvavälien mahdollistamisen vuoksi, kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen 20.10.2020 klo 23.59 mennessä.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. todetaan läsnäolijat, heidän äänioikeutensa ja annetut valtakirjat
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta
5. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
6. päätetään tilikauden tuloksen käytöstä
7. käsitellään hallituksen ja jäsenten 7 §:n mukaisesti esittämät muut
asiat. – Sääntömuutos

Seuran kokouksessa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja
kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.
Seuran kokouksessa voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.
Asiamiehen on esitettävä kokoukselle kirjallinen valtakirja. Kokouksessa
läsnä olevalla ei kuitenkaan voi olla edustettuna valtakirjalla enempää
kuin kaksi ääntä.
Kannattajajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa.
Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä,
mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin määrätä.
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, muissa
asioissa se mielipide voittaa, jota kokouksen puheenjohtaja on
kannattanut. Vaadittaessa vaalit suoritetaan kaikissa kokouksissa
suljettuja lippuja käyttämällä.
Tervetuloa!
HSK:n hallitus
________________________________________

MÖTEKALLELSE

HSK’s ordinarie höstmöte kommer att hållas mondagen den 26 oktober 2020 klockan 19.00  i
Pirkkola Simhall’s mötesrum
Adress: Pirkkolan metsätie 6, 00630 Helsingfors

Obs! Medlemmarna måste anmäla sig till höstmöte på förhand senast den 20 oktober 2020 kl 23.59.

Vid höst mötet behandlas följande ärenden:
1. väljs mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två
rösträknare
2. konstateras de närvarande, deras rösträtt och de givna fullmakterna
3. konstateras mötets laglighet och beslutförhet
4. fastställs inträdes- och medlemsavgiften samt medlemsavgiften för
understödande medlemmar
5. behandlas och fastställs styrelsens förslag till följande års
verksamhetsplan och budget
6. väljs ordförande eller vice ordförande för följande tvåårsperiod i
stället för den som står i tur att avgå
7. väljs två ordinarie styrelsemedlemmar för följande tvåårsperiod i
stället för dem som står i tur att avgå
8. väljs två styrelsesuppleanter för följande mandatperiod
9. fastställs revisorernas arvoden
10. väljs två revisorer och två revisorssuppleanter
11. behandlas av styrelsen och medlemmarna enligt §7 stadgarna framlagda
ärenden.
– Ändring av regler
På föreningsmötet har varje 18 år fylld ordinarie medlem och hedersmedlem
rösträtt, och varje röstberättigad medlem har en röst. Befullmäktigat
ombud kan anlitas på föreningsmötet.
Ombudet skall åt mötet framlägga en skriftlig fullmakt. En vid
föreningsmötet närvarande person kan dock inte vara befullmäktigad att
representera mer än två röster.
Vid föreningsmötena avgörs ärenden med enkel majoritet, om inte stadgarna
annat föreskriver om avgörande av något ärende. Om rösterna faller lika
vid personval, avgör lotten, i andra ärenden segrar vid lika röstetal den
åsikt som understötts av mötets ordförande.
Om så krävs, kan val vid alla möten förrättas genom sluten sedlar.