Valikko

Kokouskutsu / Mötekallelse

KOKOUSKUTSU

HSK:n syyskokous pidetään tiistaina 29.10.2019 klo 18.00 alkaen Pirkkolan uimahallin kokoustilassa.
Osoite: Pirkkolan Metsätie 6, 00630 Helsinki

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  2. todetaan läsnäolijat, heidän äänioikeutensa ja annetut valtakirjat
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  5. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
  6. päätetään tilikauden tuloksen käytöstä
  7. käsitellään hallituksen ja jäsenten 7 §:n mukaisesti esittämät muut asiat. – Sääntömuutos

Seuran kokouksessa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Seuran kokouksessa voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä kokoukselle kirjallinen valtakirja. Kokouksessa läsnä olevalla ei kuitenkaan voi olla edustettuna valtakirjalla enempää kuin kaksi ääntä.
Kannattajajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa.
Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin määrätä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaadittaessa vaalit suoritetaan kaikissa kokouksissa suljettuja lippuja käyttämällä.

Tervetuloa!
HSK:n hallitus

MÖTEKALLELSE

HSK’s ordinarie höstmöte kommer att hållas tisdagen den 29 oktober 2019 i Pirkkola Simhall’s mötesrum
Adress: Pirkkolan metsätie 6, 00630 Helsingfors

Vid höst mötet behandlas följande ärenden:
1. väljs mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare
2. konstateras de närvarande, deras rösträtt och de givna fullmakterna
3. konstateras mötets laglighet och beslutförhet
4. fastställs inträdes- och medlemsavgiften samt medlemsavgiften för understödande medlemmar
5. behandlas och fastställs styrelsens förslag till följande års verksamhetsplan och budget
6. väljs ordförande eller vice ordförande för följande tvåårsperiod i stället för den som står i tur att avgå
7. väljs två ordinarie styrelsemedlemmar för följande tvåårsperiod i stället för dem som står i tur att avgå
8. väljs två styrelsesuppleanter för följande mandatperiod
9. fastställs revisorernas arvoden
10. väljs två revisorer och två revisorssuppleanter
11. behandlas av styrelsen och medlemmarna enligt §7 stadgarna framlagda ärenden.
– Ändring av regler

På föreningsmötet har varje 18 år fylld ordinarie medlem och hedersmedlem rösträtt, och varje röstberättigad medlem har en röst. Befullmäktigat ombud kan anlitas på föreningsmötet.
Ombudet skall åt mötet framlägga en skriftlig fullmakt. En vid föreningsmötet närvarande person kan dock inte vara befullmäktigad att representera mer än två röster.
Vid föreningsmötena avgörs ärenden med enkel majoritet, om inte stadgarna annat föreskriver om avgörande av något ärende. Om rösterna faller lika vid personval, avgör lotten, i andra ärenden segrar vid lika röstetal den åsikt som understötts av mötets ordförande.
Om så krävs, kan val vid alla möten förrättas genom sluten omröstning med sedlar.

Välkommen!
HSK’s styrelse‍
14.10.2019